Privatumo politika - Pabiručių sveikataPabiručių sveikata

Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.pabiruciusveikata.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Interneto svetainės valdytojas ir duomenų valdytojas yra UAB Pabiručių sveikata, juridinio asmens kodas 304177047, registruotos buveinės adresas Ramybės g. 4-70, Vilnius 02103 (toliau – Paslaugų teikėjas).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, ir (ar) registruojasi Internetinėje svetainėje konsultacijai/seminarui, naudodamasis pateikiama registracijos forma. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų.

 1. Kokią informaciją mes renkame?

Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, Paslaugų teikėjas gali rinkti šią informaciją:

 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate, registruodamiesi konsultacijai/seminarui: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą konsultacijos ar mokymų datą ir dalyvių skaičių ar kitą informaciją;
 • Informaciją apie tai, dėl kokios sveikatos problemos kreipiatės (jei pageidaujate ją pateikti);
 • Informaciją apie tai, kokiai konsultacijai/seminarui pageidaujate registruotis;
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami;
 • Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą.
 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

 • Tam, kad galėtumėme valdyti iš Jūsų gautas užklausas dėl Interneto svetainės ar Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų ar kt. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus po Jūsų užklausos gavimo, jeigu nėra sudaroma sutartis.
 • Sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei saugome 10 (dešimt) metų po sutarties sudarymo.
 • Sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarties sudarymo ir vykdymo ir teisinės prievolės pagrindais bei saugome 10 (dešimt) metų po sąskaitos-faktūros išrašymo.
 • Komunikacijai, korespondencijai su Jumis. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus po Jūsų užklausos gavimo.
 • Užsisakius gauti mūsų naujienlaiškį – mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu. Šiuo atveju duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus po sutikimo dienos. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu ir (arba) paspausdami atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
 • Jūsų sveikatos duomenys tvarkomi tik sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir saugomi teisės aktų nustatytais terminais arba Jūsų sutikimo pagrindu tokiame sutikime konkrečiai nurodytais tikslais bei saugomi sutikime nurodytą laikotarpį. Šiuos duomenis pagal teisės aktų reikalavimus, mes galime pateikti elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (eSveikata).
 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie Jus mūsų darbuotojams, ar asmenims (pvz., apskaitininkams, administratoriams, teisininkams), teikiantiems paslaugas Paslaugų teikėjui pagal atskiras paslaugų sutartis.

Kai įsigyjate įrašytus kursus ar paskaitas, mes Jums suteikiame prieigą prie įrašytų paskaitų teachable.com svetainėje. Tai yra, Jūsų vardą ir elektroninio pašto adresą atskleidžiame TeachableTM, P.O.Box 324, New York, NY 10159, jos dukterinei įmonei ar filialui, kuris valdo svetainę teachable.com, su kuria mes esame sudarę sutartį. Tai yra būtina norint suteikti Jūsų įsigytą paslaugą.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteiksime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

 1. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.

Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejami ar susiję su tokiomis svetainėmis.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslais;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;
 • duomenų gavėjų arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
 • numatomu asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.

Į tokius prašymus mes atsakysime teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių, ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl Jūsų (besikreipiančiojo) asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

 1. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.

Tokį Jūsų prašymą išnagrinėsime per 5 darbo dienas.

 1. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“)

Be to, Jūs turite teisę, pateikęs rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Šią teisę galima pagrįsti, kai yra bent viena iš žemiau nurodytų priežasčių:

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma privaloma prievolė tą padaryti.

Ši Jūsų teisė negali būti įgyvendinta, jei galiojantys teisės aktai mus įpareigoja tam tikrus duomenis (pvz. sveikatos) tvarkyti tam tikrą laiko tarpą.

Tokį Jūsų prašymą išnagrinėsime per 5 darbo dienas.

 1. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę, pateikęs rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • Mums Jūsų duomenų nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokį Jūsų prašymą išnagrinėsime per 5 darbo dienas.

Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.

 1. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę, pateikęs rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma ir kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi.

Tokį Jūsų prašymą išnagrinėsime per 5 darbo dienas.

 1. Teisė nesutikti

Jūs turite teisę, pateikęs rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję duomenys būtų tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio numatytais atvejais ir tvarka.

Tokį Jūsų prašymą išnagrinėsime ir įgyvendinsime per 5 darbo dienas.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisė yra ir (ar) gali būti pažeista, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu raštu (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje). Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 1. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „Pabiručių sveikata“

Ramybės g. 4-70, Vilnius (adresas korespondencijai)

Ateities g. 9-200, Vilnius (kabineto adresas)

J. a. k.: 304177047

El. p.: info@pabiruciusveikata.lt

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-11-08 d.

Skaityti toliau: Taisyklės ir sąlygos

arrow, top arrow